Wiki TokyoGhoul
Advertisement


Daikichi Washuu (和修 大吉, Washū Daikichi) est le fondateur du CCG ainsi que son premier président.

Partie dans l'histoire[]

Enquête sur la Nutcracker[]

Lorsque Haise Sasaki est convoqué par l'Inspecteur Spécial adjoint Matsuri Washu, il se met alors à penser à l'histoire des Washu et déclare que le fondateur du CCG est Daikichi Washu.

Trivia[]

  • Comme tous les Washu son nom se finit par "i".
  • Il est l'un des plus vieux personnages chronologiquement à apparaitre.

Navigation[]

[v · e · ?]
Centre de Contrôle des Goules
Direction
Directeur: Tsuneyoshi Washu
Sous directeur: Yoshitoki Washu  •  Kichimura Washu
Inspecteur
Inspecteurs spéciaux: Iwao Kuroiwa  •  Juzo Suzuya  •  Kisho Arima  •  Kiyoko Aura  •  Kosuke Hoji  •  Koori Ui  •  Morgan Tanakamaru  •  Mikito Urie
Inspecteurs spéciaux adjoints: Arine  •  Chu Hachikawa  •  Shiki Kijima  •  Mutsumi Chino  •  Kasuka Mado  •  Daisuke Ato
Inspecteurs en chef: Hairu Ihei  •  Hidenori Tateshima  •  Hirokazu Tainaka  •  Juji Isoyama  •  Keijin Nakarai  •  Kuki Urie  •  Kuramoto Ito  •  Kureo Mado  •  Naoto Hayashimura  •  Niharu  •  Nobu Shimoguchi  •  Ryouta Ooshiba  •  Taishi Fura  •  Yukio Kurodawara
Premières classes: Ayumu Hogi  •  Dogo Kurumatani  •  Hanbei Abara  •  Takeomi Kuroiwa  •  Ching-Li Hsiao  •  Katsuya Mabuchi  •  Mizuro Tamaki  •  Miyuki Mikage  •  Tomonori Akai  •  Shunichi Shibashi  •  Fuma Yukimichi  •  Tooru Mutsuki
Deuxièmes classes: Misato Gori  •  Ginshi Shirazu  •  Saiko Yonebayashi  •  Masami Umeno  •  Nezu Yashuito  •  Waka Asachi  •  Sakino Mura  •  Shinsanpei Aura
Troisièmes classes: Ippei Kusaba  •  Toma Higemaru
Rang inconnu: Harima  •  Murata  •  Yasunori Nakajima
Anciens inspecteurs: Fujishige iba (Retiré)  •  Haise Sasaki (Déserté)  •  Okahira (Récupéré par Kano)  •  Seido Takizawa (Déserté)  •  Yukinori Shinohara (Dans un état végétatif)  •  Take Hirako (Démission)  •  Rikai Sozu (Démission)  •  Yusa Arima (Démission)  •  Shio Ihei (Démission)  •  Akira Mado (Déchue)  •  Itsuki Marude (Déserté)  •  Kotaro Amon (Déserté)
Employés
Recherche Scientifique: Koitsu Chigyo  •  Shiba  •  Adam Gehner
Direction de la Cochlée: Shinme Haisaki  •  Misaka
Assistants: Hideyoshi Nagachika  •  Ruisawa
Anciens Directeurs: Daikichi Washu  •  Yoshiu Washu
Advertisement